Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. DEFINICJE
Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
 2. Konsument – Klient który składa Zamówienie w celach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu;
 3. Przedsiębiorca – Klient, który składa Zamówienie w celach związanych z jego działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu, w tym również Klient, który składa Zamówienie za pośrednictwem każdej innej osoby działającej w jego imieniu lub na jego rzecz;
 4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego;
 5. Sklep internetowy, Sklep – serwis internetowy za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia dostępny pod adresem: sklep.voppi.eu;
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 7. Formularz Rejestracyjny – rozumie się przez to elektroniczny formularz za pomocą którego Klient może dokonać rejestracji Indywidualnego Profilu Klienta dostępny pod adresem: sklep.voppi.eu;
 8. Indywidualny Profil Klienta – rozumie się przez to podstronę Sklepu Internetowego za pomocą, którego Klient może m.in. zarządzać danymi osobowymi, kontrolować złożone Zamówienia, dokonać zmiany Hasła, przeglądać historię Zamówień. Dostęp do Konta Klienta chroniony jest Hasłem i Loginem określanymi przez Klienta;
 9. Umowa sprzedaży – każda umowa, na mocy której przedsiębiorca przenosi lub zobowiązuje się do przeniesienia własności towarów na konsumenta, a konsument płaci lub zobowiązuje się do zapłacenia ich ceny;
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
 11. Sprzedający – Krzysztof Dyba przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Voppi Krzysztof Dyba, Kłokoczyn, Łąkowa, nr 6, 32-070, poczta Czernichów, NIP: 6811430105;
 12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep internetowy, dostępny pod adresem: sklep.voppi.eu jest prowadzony przez Krzysztofa Dybę przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Voppi Krzysztof Dyba, Kłokoczyn, Łąkowa, nr 6, 32-070, poczta Czernichów, NIP: 6811430105
 2. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedający oferuje do sprzedaży Towary.
 3. Szczegółowy spis Towarów wraz z podaniem ich cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Sprzedającym zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 5. Wszystkie oznaczenia produktów i ich nazwy są użyte w celach identyfikacyjnych mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi, na które osobom uprawnionym udzielono prawa ochronnego.

  III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 1. Zawarcie umowy sprzedaży Towaru na stronie Sklepu internetowego obywać się może na dwa sposoby:
  a) poprzez uprzednie założenie konta i rejestrację Klienta na stronie Sklepu internetowego albo
  b) poprzez dokonanie zakupu bez uprzedniej rejestracji.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta opcji zakupu Towaru za uprzednim założeniem konta
  i rejestracją na stronie Sklepu internetowego, Klient powinien dokonać czynności rejestracyjnych polegających na wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu internetowego.
 3. Warunkiem rejestracji jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (email), numer telefonu oraz wyrażenie zgody na treść Regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedającego oraz treść polityki prywatności Sklepu. Po dokonaniu tych czynności Klient otrzyma wiadomość mailową potwierdzającą rejestrację konta w Sklepie i zawierająca link autoryzacyjny, na który należy kliknąć by dokończyć rejestrację i autoryzować konto na Sklepie.
 4. W przypadku zdecydowania się przez Klienta na dokonanie zakupu bez uprzedniej rejestracji, będzie on zobowiązany do wypełnienia stosownego formularza ze swoimi danymi po dokonaniu zakupu, jak również będzie zobowiązany do wyrażenia zgody na treść Regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedającego oraz treść polityki prywatności Sklepu.
 5. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego;
  c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z zobowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.
 6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  c) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego;
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie na własny użytek (zakaz korzystania ze Sklepu internetowego w celu prowadzenia działalności komercyjnej);
  f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu i polityki prywatności Sklepu, z także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

  IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę Sklepu internetowego, dokonać wyboru Towaru, jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu.
 4. Po dodaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia;
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
  c) wybranej metody płatności;
  d) wybranego sposobu dostawy;
  e) czasu dostawy, z zastrzeżeniem pkt VI.2;
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, zaakceptowanie Regulaminu i polityki prywatności oraz wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych Klienta przez Sprzedającego.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży Towarów zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia złożonego przez Klienta.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia” zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, tj.:
  a) dane identyfikujące przedsiębiorcę;
  b) podstawowe cechy wybranego towaru;
  c) łączna cena wraz z podatkami, a także opłaty za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakiekolwiek inne dodatkowe koszty
  d) wybrany sposób płatności, dostawy;
  e) w przypadku prawa do odstąpienia od umowy – warunki, terminy oraz procedura odstąpienia;

  V. CENY I METODY PŁATNOŚCI
 1. Ceny Towarów podawane są w złotych i zawierają wszystkie składniki według stawki określonej odrębnymi przepisami.
 2. Cena Towarów nie zawiera kosztów przesyłki i Dostawy Towarów do Klienta, która to cena – ustalana stosownie do postanowień pkt VII poniżej – będzie doliczana do ceny sprzedaży Towarów, chyba że Klient wybierze opcję odbioru osobistego Towaru bądź Sprzedający zapewni darmową dostawę.
 3. Cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie aż do wykonania Zamówienia.
 4. Ceny Towarów podane w Sklepie internetowym dotyczą tylko oferty Sklepu internetowego i są ważne tylko w ofercie internetowej.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, usuwania produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego bądź wprowadzania w nich zmian, w tym również zmiany Regulaminu. Zmiany te nie będą miały zastosowania do Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem. O planowanych zmianach dotyczących Regulaminu lub cen Towarów, zarejestrowani Klienci będą powiadamiani na 7 dni przed ich wprowadzeniem, za pomocą informacji zawartych w wiadomościach e-mail. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą także umieszczane z 7-dniowym wyprzedzeniem na głównej stronie Sklepu w widocznym miejscu, tak aby każdy mógł się z nimi zapoznać. Wyżej wymienione zmiany dotyczące Regulaminu lub cen Towarów wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia zamieszczenia ich na stronie Sklepu internetowego.
 6. W Sklepie internetowym istnieje możliwość płatności przy wykorzystaniu portalu przelewy s24. Korzystając z tej formy płatności Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, z wyjątkiem ewentualnych kosztów narzuconych przez przedsiębiorców, za pomocą których płatność jest dokonywana, w szczególności banki. Ponadto istnieje możliwość zapłaty przez Klienta gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorcze osobistym Towaru w siedzibie przedsiębiorstwa Sprzedającego.
 7. Za moment dokonania płatności uważa się:
  a) w przypadku płatności przelewem – moment wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego;
  b) w przypadku płatności gotówkowej lub kartą płatniczą przy odbiorcze osobistym Towaru w siedzibie przedsiębiorstwa Sprzedającego – chwila wręczenia Sprzedającemu gotówki lub posłużenie się przez Klienta kartą w terminalu płatniczym Sprzedającego.

  VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, dostępności Towaru w magazynie Sklepu.
 2. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Klient, w terminie 48 godzin od złożenia Zamówienia, zostanie poinformowany o stanie realizacji Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odstąpienie od Zamówienia). Brak podjęcia przez Klienta decyzji w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania mu informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, uprawnia Sprzedającego do odstąpienia od umowy i zwrotu kwot uiszczonych przez Klienta. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w zdaniu drugim, może nastąpić przed upływem 30 dni od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta.
 3. Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane przez Sprzedającego odpowiednim dokumentem księgowym, wystawianym po uregulowaniu przez Klienta całej należności z tytułu realizacji Zamówienia.
 4. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub wyprzedażowych, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpływu Zamówienia do Sklepu. Termin realizacji Zamówienia produktów wyprzedażowych wynosi 3 dni robocze. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, że Zamówiony towar jest obecnie niedostępny, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany e-mailem o niedostępności towaru.
 5. W sytuacji, o której mowa w pkt 4, odpowiednie zastosowanie znajduje procedura opisana w pkt 2.

  VII. DOSTAWA ZAMÓWIENIA
 1. Dostawa  zamówionych  Towarów  odbywa  się  w  wybrany  przez  Klienta  sposób:
  a) za pośrednictwem przedsiębiorcy przewozowego (firmy kurierskiej) DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – pod wskazany w Zamówieniu adres;
  b) odbiór osobisty Klienta z siedziby przedsiębiorstwa Sprzedającego.
 2. Koszty dostawy zależą od typu i wagi Towaru i będą wskazane w czasie składania Zamówienia. W razie łącznego zamówienia przekraczającego wartość 500,00 złotych brutto koszty dostawy są pokrywane przez Sprzedającego.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez składającego Zamówienie w Formularzu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie, uszkodzenie czy brak doręczenia przesyłki nadanej przez niego za pomocą firmy kurierskiej. 

  VIII. ODBIÓR OSOBISTY ZAMÓWIENIA
 1. Odbiór Zamówienia przez Klienta musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy.
 2. Pisemne potwierdzenie odbioru Towaru oraz jego wydanie przenosi na Klienta prawo własności Towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru.
 3. Podczas odbioru Zamówienia Klient jest zobowiązany do kontroli dostawy pod względem zgodności ilościowej z Zamówieniem oraz kontroli, czy Towary nie posiadają uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Klient jest zobowiązany dokonać kontroli jakościowej i ilościowej w obecności osoby dostarczającej Zamówienie.

  IX. RĘKOJMIA I GWARANCJA
 1. Sprzedający, na sprzedawane przez siebie na stronie Sklepu Towary, udziela 2 letniej rękojmi za wady, na zasadach i warunkach określonych w kodeksie cywilnym.
 2. Niezależnie od uprawnień z rękojmi Sprzedający udziela także 2 letniej gwarancji jakości do Towarów. Termin gwarancji rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy Sprzedaży.
 3. Podstawą uprawnień Klientów z tytułu gwarancji jakości jest niniejszy Regulamin i zawarcie umowy Sprzedaży. Sprzedający, do Towarów, nie przedkłada dokumenty gwarancyjnego.
 4. Gwarancja jakości nie obejmuje:
  a) uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, niewłaściwego użytkowania produktu, niezgodnego z jego przeznaczeniem;
  b) uszkodzeń wynikających z niewłaściwego doboru części zamiennych;
  c) celowego uszkodzenia produktu (np. otwarcie, próba naprawy, ingerencja osób nieuprawnionych);
  d) naturalnego zużycia produktu wynikającego z jego stałej eksploatacji;
  e) nieprawidłowego montażu produktu;
  f) uszkodzeń powstałych w wyniku działania siły wyższej (np. przepięcie sieci elektrycznej, uderzenie pioruna);
  g) części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych;
  h) Towaru, którego na podstawie przedłożonych dokumentów i cech znamionowych nie można zidentyfikować jako Towaru zakupionego u Sprzedającego.
 5. Sprzedający rozpoznaje zgłoszenia reklamacyjne z gwarancji jakości wyłącznie dla Towarów, których okres gwarancyjny nie minął oraz które posiadają szczegółowy opis uszkodzenia dołączony do przesyłki serwisowej.
 6. W razie zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu gwarancji, reklamowany Towar Klient dostarcza do siedziby przedsiębiorstwa Sprzedającego we własnym zakresie i na własny koszt. Klient ma obowiązek wykazać właściwym dokumentem księgowym (paragon, faktura, zamówienie), że Towar został zakupiony u Sprzedającego. W razie braku przedłożenia Sprzedającemu takiej informacji i dowodu, reklamacja z tytułu gwarancji jakości nie zostanie rozpatrzona.
 7. Po weryfikacji reklamacji, na którą Sprzedający ma 14 dni kalendarzowych, w razie jej uznania przez Sprzedającego, Towar niesprawny zostaje naprawiony bądź wymieniony na nowy, natomiast Towar sprawny zostaje odesłany na koszt Klienta. W przypadku naprawy produktu czas realizacji reklamacji z tytułu gwarancji jakości wynosi do 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

  X. INFORMACJE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Każdemu  Klientowi,  będącemu  Konsumentem  i korzystającemu ze Sklepu internetowego przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Towaru bez podania przyczyny.
 2. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy dostarczonej na podstawie jednego Zamówienia lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy dostarczonej na podstawie jednego Zamówienia.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi złożyć stosowne oświadczenie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być złożone wobec Sprzedającego, w jeden z następujących sposobów:
  a) wysłane pocztą na adres siedziby przedsiębiorstwa Sprzedającego: Voppi Krzysztof Dyba, Kłokoczyn, Łąkowa, nr 6, 32-070, poczta Czernichów;
  b) wysłane pocztą elektroniczną na adres mailowy Sprzedającego: voppi@voppi.eu.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

XI. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego konsumentem sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 2. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie – w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  XII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW
 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować w jeden z następujących sposobów:
  a) pocztą na adres siedziby przedsiębiorstwa Sprzedającego: Voppi Krzysztof Dyba, Kłokoczyn, Łąkowa, nr 6, 32-070, poczta Czernichów;
  b) pocztą elektroniczną na adres mailowy Sprzedającego: voppi@voppi.eu.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji za rzeczy sprzedane w rozsądnym czasie, przy czym, w razie rozpatrywania reklamacji zgłoszonej przez Klienta będącego konsumentem, termin ten nie może przekroczyć 14 dni. Odpowiedź na reklamację (zarówno uznającą jak i nie uznającą reklamacji) Sprzedający przekazuje Klientowi pisemnie bądź w formie elektronicznej.
 3. W przypadku braku uznania zasadności reklamacji, Klient zostanie powiadomiony o stanowisku Sprzedającego w terminie wskazanym w pkt 2 powyżej z podaniem uzasadnienia decyzji. Brak informacji w terminie 14 dni wobec Klienta będącego konsumentem, oznacza uznanie reklamacji i jej realizację.
 4. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 zdanie pierwsze, Klient będący konsumentem może zwrócić się o interwencję do odpowiedniego organu zajmującego się prawem konsumentów w kraju, z którego dokonywane było Zamówienie. W celu uzyskania pomocy lub porady należy przedstawić wszystkie dokumenty dotyczące poruszanej sprawy np. umowy, faktury, dokumenty gwarancyjne, rachunki.
 5. W przypadku reklamacji ilościowej lub jakościowej zaleca się spisanie w obecności osoby dostarczającej Zamówienie protokołu szkody.

XIII. REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć
  w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego Klient może zgłaszać w jeden z dowolnie wybranych sposobów:
  a) pocztą na adres siedziby przedsiębiorstwa Sprzedającego: Voppi Krzysztof Dyba, Kłokoczyn, Łąkowa, nr 6, 32-070, poczta Czernichów;
  b) pocztą elektroniczną na adres mailowy Sprzedającego: voppi@voppi.eu.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj
  i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.
 5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

  XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krzysztof Dyba przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Voppi Krzysztof Dyba, Kłokoczyn, Łąkowa, nr 6, 32-070, poczta Czernichów, NIP: 6811430105.
 2. Szczegółowe informacje dot. zakresu i okresu przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego oraz uprawnienia Klientów zawarte są w Polityce Prywatności.

  XV. NEWSLETTER
 1. Użytkownik, po wyrażeniu stosownej zgody, może otrzymywać od Sprzedającej newslettera, tj. nieodpłatnie świadczonej drogą elektroniczną usługi, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Sprzedającego drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
 2. Skorzystanie przez Użytkownika z usługi newsletter jest dobrowolne.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach newslettera, skutkiem czego zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi newslettera, a Sprzedający rozpocznie jej świadczenie na rzecz Użytkownika.
 5. W wiadomościach wysyłanych w ramach newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 6. Użytkownik może wypisać się z newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Sprzedającego: voppi@voppi.eu.
 7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

  XVI. WARUNKI TECHNICZNE
 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:
  a) przeglądarkę internetową;
  b) program Adobe;
  c) aktywny adres e-mail;
  d) aktywne połączenie z siecią Internet.

  XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie stronie głównej Sklepu. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz odpowiedniego dokumentu księgowego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem zostaje poddane właściwym sądom polskim zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów prawa polskiego.